Uw privacy is belangrijk voor de Koninklijke Toneelvereniging De Dijlezonen (hierna verkort "De Dijlezonen" genoemd). Net als vele andere organisaties willen we u op een duidelijke en transparante manier informeren over de gegevens die wij van u verzamelen en hoe we daarmee omgaan. De Dijlezonen springen zorgvuldig en voorzichtig om met uw gegevens en respecteren uiteraard de toepasselijke wetgeving.

Dit brengt met zich mee dat De Dijlezonen in ieder geval:

Als De Dijlezonen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
   K.T. De Dijlezonen
   Pieter Coutereelstraat 22
   3000 Leuven
   info@dijlezonen.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door De Dijlezonen verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

Voor deze doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (en opslagen/verwerken/doorgeven aan derden):

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers- overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen, dan wel waarborgen deze partijen uw privacy door middel van hun eigen algemene voorwaarden.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toe- stemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.


Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn

De Dijlezonen bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Algemeen genomen hanteren we de volgende bewaartermijnen:

De gegevens worden na het einde van de noodzakelijkheid voor het doel waarvoor ze worden bewaard, maximaal nog vijf jaar bewaard.


Beveiliging van de gegevens

Wij maken gebruik van algemeen aanvaarde en redelijke technieken die overeenstemmen met de huidige technologische ontwikkelingen inzake de veiligheid ter bescherming tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging van alle meegedeelde gegevens.


Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.

Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden sterk aan om daarbij uw pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U vindt onze gegevens op de eerste pagina van deze privacyverklaring. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.


Wijziging privacy statement

De Dijlezonen kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 23 oktober 2018. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen. U leest momenteel versie 1 van de privacyverklaring.


Toepasselijk recht en geschillen

Deze privacyverklaring wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. De bevoegde rechtbanken voor kennisname van betwistingen omtrent deze privacyverklaring zullen de rechtbanken van Leuven zijn, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen.


Leuven, 23 oktober 2018